ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง

17 ธันวาคม 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ซึ่งออกให้บริการ ณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจทางทันตกรรม แพทย์แผนไทย การตรวจรักษากายภาพบำบัด ให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน