ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

17 พฤศจิกายน 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ซึ่งออกให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านโคกสูงใหญ่วิทยา บ้านโคกสูง  หมู่ 13 ต.โคกสูง  อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจทางทันตกรรม แพทย์แผนไทย การตรวจรักษากายภาพบำบัด ให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น