ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ “กิจกรรมเรารักขอนแก่น” ในนามสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

วันที่ 17 สิงหาคม  2565  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร   คุณรัชนีกร  มนูศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ  และคุณมนัสวี  พันธวาศิษฐุ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล (ด้านบริการ)   เข้าร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ กิจกรรมเรารักขอนแก่น ในนามสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับอีก 5 กระทรวง  ได้แก่ กระทรวงกลาโหม  กระทรวงการคลัง,  กระทรวงศึกษาธิการ,  กระทรวงคมนาคม  และกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี   ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อำเภอเมืองขอนแก่น  โดยมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานพบปะกันอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมในระยะนี้จากฝนตกหนัก และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก  การแก้ไขปัญหาความยากจนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางและมาตรการต่าง ๆ มาบรรเทา ขอให้กระจายข่าวสารให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ และช่วงท้ายยังได้ส่งมอบสัญญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพหน่วยงาน กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งต่อไปให้ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นด้วย