ร้านอร่อย 3 เวลา บริจาคเงิน 5,000 บาท

2 ธันวาคม 2563 ร้านอร่อย 3 เวลา บริจาคเงิน 5,000 บาท คุณจิตร์ประภัสสร ชัยเศวตพร บริจาคเงิน 5,000 บาท คุณภรพจน์ และญาติเตวิชพงศ์ บริจาคเงิน 2,920 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี คุณวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบ