ร้าน บี เอส ซัพพลาย  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

วันที่ 3 มกราคม 2565  ร้าน บี เอส ซัพพลาย  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ