เยี่ยมหน่วยงาน เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล IV Care และป้องกันการเกิด Phlebitis (หลอดเลือดดำอักเสบ) ครั้งที่ 1

วันที่ 24 เมษายน 2566  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลการป้องกันการเกิด Phlebitis (หลอดเลือดดำอักเสบ) ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย1 หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล IV Care และป้องกันการเกิด Phlebitis (หลอดเลือดดำอักเสบ) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในการรายงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป