เยี่ยมหน่วยงาน ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมพร้อมก้าวสู่ AHA

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง พร้อมด้วยคณะ Internal Surveyor for AHA KKH ลงเยี่ยมหน่วยงาน ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (OPD) งานเวชระเบียน ห้องจ่ายยา หอผู้ป่วยเคมีบำบัด ชั้น 2,3 และ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมพร้อมก้าวสู่ AHA ซึ่งได้ข้อเสนอแนะและข้อชื่นชมเพื่อพัฒนาต่อ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ทีมผู้บริหารได้พบผู้ปฏิบัติเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงร่วมกันต่อไป