วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน แก่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแล

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก
ปีนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน แก่ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแล “Education to protect tomorrow”