ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มข. รุ่นที่ 8 (NU8)  บริจาคพัดลม จำนวน 42 เครื่อง

ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มข. รุ่นที่ 8 (NU8)  บริจาคพัดลม จำนวน 42 เครื่อง  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ