ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบชุดสครับ เพื่อใช้ขึ้นปฏิบัติงาน ให้กับแพทย์ใช้ทุน รวมทั้งสิ้น 49 ราย

วันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์การศึกษาหลังปริญญา รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบชุดสครับ เพื่อใช้ขึ้นปฏิบัติงาน ให้กับแพทย์ใช้ทุน รวมทั้งสิ้น 49 ราย โดย นพ. เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นพ. พรอนันต์ โดมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และ พญ. อภิวรรณ ศิริคะเณรัตน์ ประธานศูนย์การ
ศึกษาหลังปริญญา เป็นตัวแทนมอบและกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานกับแพทย์ใช้ทุน ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานหลัก เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามารับบริการภายใต้ Theme “เสื้อ HERO for the HEROES”  และมีการบรรยายประชุมวิชาการในหัวข้อ “The next level of allergic rhinitis management to improve outcome in asthma patients” วิทยากรโดย นพ.พรอนันต์ โดมทอง กลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป