สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.

สถานการณ์ COVID-19 ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.