สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  บริจาคเงิน  จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  บริจาคเงิน  จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามความขาดแคลน  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ