สายด่วนศูนย์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ขอนแก่น โทร. 097 – 9596765

097 – 9596765 “สายด่วน” ศูนย์เฝ้าระวังโรคขอนแก่น

สามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือสแกนเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ตาม QR Code นี้