หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หลังเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ภายใน 14 วัน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่