ห้องเจาะเลือด อาคารคุณากรปิยชาติ เปิดให้บริการแล้วที่ ชั้น 1

 

ห้องเจาะเลือด อาคารคุณากรปิยชาติ เปิดให้บริการประชาชนแล้วที่ ชั้น 1

ตั้งแต่เวลา 06.00 -16.00 น.  (ในวันและเวลาราชการ)