ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  บริจาคเงิน จำนวน 2,015,000 บาท

วันที่ 9 สิงหาคม 2565  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  บริจาคเงิน จำนวน  1,800,000 บาท และคุณสุริพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง บริจาคเงิน จำนวน 215,000 บาท   รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน  2,015,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และ นายแพทย์สุทธิเทพ  ดวงศร  หัวหน้าศูนย์หัวใจ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิขั้นสูง  เป็นผู้แทนรับมอบ

 

การบริจาคให้โรงพยาบาล เป็นการสร้างประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนมนุษย์   โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ