อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2563

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อสนับสนุนการเพิ่มบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และประชาชนให้มีสุขภาพดี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้และวิจัยทางการพยาบาล อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น