อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล

คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โดยได้รับเกียรติจากคุณไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านสารสนเทศ ให้สามารถออกแบบรายงาน รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ นำใช้ข้อมูลทางการพยาบาล มาพัฒนางานพยาบาลให้มีคุณภาพต่อไป