อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ (EXCELLENCE SERVICE BEHAVIOR: ESB)” ประจำปี 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ (EXCELLENCE  SERVICE BEHAVIOR: ESB)” ประจำปี 2566

โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 10 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรยุทธ  วระพินิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร