อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 2

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

เนื่องจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อผู้ป่วยและประเทศชาติอย่างมาก และนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากปัญหาเชื้อดื้อยา ประกอบกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของโรงพยาบาล การจัดการระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บริการมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนช่วยลดอัตราการติดเชื้อ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดปัจจัยเสี่ยงและสามารถพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ได้เล้งเห็นความสำคัญและคุณค่าของการพัฒนางานดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” รุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยคัดเลือกให้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นเจ้าภาพและเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินงาน

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายทางวิชาการ การประชุมกลุ่มย่อย และฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลขอนแก่น รวมทั้งศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลพระยืน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น