อบรม “การพัฒนาบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต”

โครงการ “การพัฒนาบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต”

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น