เขตสุขภาพที่ 7 Kick Off นโยบายบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ เน้นเข้าถึงง่าย-สะดวกขึ้น

วันที่ 1 มีนาคม 2564  ณ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนอกุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารจาก  4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น  มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ร่วมกัน  Kickoff  นโยบายบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7   พร้อมผลักดันนโยบายการบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่  ทั่วประเทศต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ทุกคนเท่าเทียมกัน  สำหรับนโยบายการยกระดับการเข้าถึงการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  กรณีผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง  สามารถไปรับบริการการรักษาได้ทุกที่ตามนโยบายของ สปสช. พร้อมปลดล๊อคใน 4 เรื่อง คือ

  1. ประชาชนเจ็บป่วย สามารถไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกที่ ในระบบบัตรทองตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ 2. ผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 3.  โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมและ 4.  ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

สำหรับนโยบายนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงการรักษา ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย   สนองนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ซึ่งที่ผ่านมาเขตสุขภาพที่ 7   ถือว่ามีความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายรักษาทุกที่ได้เป็นอย่างดี    โดยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ถือบัตรทอง มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ศูนย์แพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชน  ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 มีประซากร 5,054,166คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิ 822 แห่ง  พร้อมให้บริการ 1 มีนาคม 2564