เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2564 พร้อมรับมอบใบประกาศ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 3/2564 พร้อมรับมอบใบประกาศโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ที่กำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต (BCP) จากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น