เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญ แก่ผู้ป่วยและญาติ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563

7 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญ แก่ผู้ป่วยและญาติ ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
สำหรับยอดรวมที่ได้รับบริจาคในวันนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,980 บาท ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกัน ในวันนี้ค่ะ