เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ตลาดบ้านหนองใหญ่ และตลาดบ้านโนนชัย จ.ขอนแก่น

4 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563 มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ณ ตลาดบ้านหนองใหญ่ และตลาดบ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อนำรายได้สมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
สำหรับยอดรวมที่ได้รับบริจาค ณ ตลาดบ้านหนองใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 5,440 บาท และตลาดโนนทันเป็นจำนวนเงิน 2,700 บาท รวมทั้งสิ้น 8,140 บาท ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกันค่ะ