เดินประชาสัมพันธ์ บอกบุญผ้าป่าสามัคคี

วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลขอนแก่น เดินประชาสัมพันธ์บอกบุญ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารอตรวจ ณ บริเวณหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก

สำหรับยอดรวมที่ได้รับบริจาคในวันนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,450 บาท ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกัน ในวันนี้ค่ะ

เดินประชาสัมพันธ์ บอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี ภายในโรงพยาบาล

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น เดินประชาสัมพันธ์ งานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารอตรวจ ณ บริเวณหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น

สำหรับยอดรวมที่ได้รับบริจาคในวันนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,670 บาท ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกัน ในวันนี้ค่ะ