เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR   เพื่อเพิ่มศักยภาพสามารถตรวจได้ถึงวันละ 3,000 ราย และตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR   เพื่อเพิ่มศักยภาพสามารถตรวจได้ถึงวันละ 3,000 ราย และตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคาร 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR  เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน

สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR สามารถรองรับสิ่งส่งตรวจของคนไข้ได้ถึง 3,000 รายต่อวัน ในขณะที่ห้องปฏิบัติการเดิมสามารถรองรับได้เพียง 600 รายต่อวันเท่านั้น ซึ่งการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสิ่งส่งตรวจ เพื่อการตรวจคัดกรองที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองดังกล่าวยังสามารถตรวจครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์ นำไปสู่การป้องกันยับยั้งการแพร่เชื้อโรควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที