เปิดให้บริการแล้ว ! ศูนย์รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เปิดให้บริการแล้ว ! ศูนย์รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์วัยรุ่นรักดี” Young Smart And Healthy Center จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยมีภารกิจรับบริจาคโลหิต จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบวิทยาเขต การบริการด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมและปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ สุขภาพจิต แก่บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป

 

เวลาทำการ

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.30 น.

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043 – 283700, 097-3106205, 094 – 1989329