แจ้งบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องสรุปเงินได้และภาษีประจำปี 2561

บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่มีเงินได้ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 สามารถเข้า

สู่ระบบดาวโหลดข้อมูลเงินได้ประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่  5 มีนาคม 2562  โดยสามารถรับเอกสารได้ ดังนี้

                ผ่านระบบ Intranet โรงพยาบาลขอนแก่น—-printสลิปเงินเดือน—–เอกสารเงินเดือน

            ใบสรุปเงินได้ประจำปี 2561 มีเงินได้แยกตามประเภทเงินได้ ดังนี้

  1. เงินเดือน+เงินประจำตำแหน่ง+ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง+เงินตกเบิกต่างๆที่จ่ายพร้อมกับเงินเดือน (กลุ่มข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างประจำ) เบิกจากกรมบัญชีกลาง(จ่ายตรง) คือ หนังสือรับรองเงินได้ประเภท (ภงด.1ก พิเศษ)
  2. เงินได้อื่น ๆ (กลุ่มข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างประจำ) คือเงินที่ทาง รพ.ขอนแก่นจ่าย คือ

 เงินค่าตอบแทน P4P,เงิน พ.ต.ส. (ภงด. 1 ก)

  1. เงินค่าตอบแทนOT+ เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ คือ เงินได้ประเภท (ภงด.1 ก)
  2. 4.เงินเดือนและเงินได้อื่น (กลุ่มพนักงานราชการ,กลุ่มพนักงานกระทรวงฯ,กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว,กลุ่มลุกจ้างรายวัน-รายคาบ ,กลุ่มอื่นๆรหัส A )   (ภงด.1ก)

                  – ใบแจ้งยอดเงิน กบข. สำหรับข้าราชการที่ยังไมสมัครขอรับทาง Mail ปี 2561  ติดต่อขอรับเอกสาร กบข.ได้ที่ กลุ่มงานการเงิน ชั้น 3 อาคารพระเทพฯ

                  – ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กสจ.(ลูกจ้างประจำ)  ติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

                  – ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กสล.(พนักงานกระทรวงฯ) ติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

                  – เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการ,พนักงานกระทรวง,ลูกจ้างชั่วคราว)สามารถ

ดาวโหลด Print ผ่านระบบ Intranet ——-printสลิปเงินเดือน——-เอกสารเงินเดือน——-หนังสือรับรองการหักเงิน กสจ./หนังสือรับรองการหักเงิน ประกันสังคม

  1. ลูกจ้างรายวัน-รายคาบ ติดต่อขอรับเอกสารการหักเงินประกันสังคม ได้ทีกลุ่มงานการเงิน ชั้น 3 อาคารพระเทพฯ

 หมายเหตุ  

  1. ให้เข้าระบบIntranet ด้วย Google Chrome หรือ Firefox
  2.           กลุ่มข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างประจำ(จ่ายตรง) ได้ใบสรุปเงินได้ปี 2561 จำนวน 3 ฉบับ
  3. กลุ่มพนักงานราชการ ,กลุ่มพนักงานกระทรวง,กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ,กลุ่มรหัสเงินเดือนA

             ได้ใบสรุปเงินได้ปี 2561  จำนวน 2 ฉบับ

  1. กรณีที่บุคคลตาม ข้อ 3 เปลี่ยนสถานภาพในช่วงปี 2561 กรณีบรรจุข้าราชการ ขอให้ท่าน

Print ใบสรุปเงินได้ในกลุ่มข้าราชการด้วย (เฉพาะราย)หรือถ้าในกรณี print ไม่ได้ ติดต่อขอรับได้ที่การเงิน (กลุ่มนี้บางรายจะได้ใบสรุปเงินได้ จำนวน  3-4 ฉบับ)

  1. กลุ่มลูกจ้างรายวัน-รายคาบ ได้ใบสรุปเงินได้ปี 2561 จำนวน 2 ฉบับ คือ

                     – ค่าจ้างรายวัน-รายคาบ(จะอยู่ในใบค่าล่วงเวลาOT)

                     – เงินได้อื่นๆ คือ เงินค่าตอบแทน P4P และเงินค่าตอบแทน พตส. (จะอยู่ในเงินได้อื่น ๆ)

 ถ้าในกรณีท่าน print เอกสารไม่ได้ กรุณาติดต่อการกลุ่มงานการเงิน ชั้น3 อาคารพระเทพฯ

                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ