แพทย์หญิงพูนศิริ  – คุณจุมพล  สีนะวัฒน์ พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท 

4 ธันวาคม 2563  แพทย์หญิงพูนศิริ  – คุณจุมพล  สีนะวัฒน์ พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน 1,000,000 บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบสร้างห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง  โดยมี แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นผู้รับมอบ