แพทย์หญิงสุพัตรา  สมจิตต์   บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  แพทย์หญิงสุพัตรา  สมจิตต์   บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยมอบให้เพื่อพัฒนาศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และ มอบให้เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการ / ซื้อเครื่องมือแพทย์ฯ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน)   โดยมี นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ