แพทย์หญิงอักษร  พูลนิติพร  บริจาคเงิน จำนวน 210,000  บาท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  แพทย์หญิงอักษร  พูลนิติพร  บริจาคเงิน จำนวน 210,000  บาท

ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ (KK Sim  TEC)  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ