แสดงความชื่นชมพยาบาลและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 4

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมพยาบาลและเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 4 ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี

ให้ข้อมูล คำแนะนำ พูดจาด้วยน้ำเสียงไพเราะ อ่อนน้อม อบอุ่น และเป็นกันเอง ดูแลผู้ป่วยให้จากไปอย่างสงบ ไม่ทุกข์ทรมาน และเป็นครั้งแรกที่ประทับใจบริการของโรงพยาบาลของรัฐ

(ตามการแจ้งชื่นชมของญาติผู้ป่วยระยะสุดท้าย)