แสดงความชื่นชมพยาบาล หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมพยาบาล หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ที่เป็นกันเอง พูดจาไพเราะ

และให้กำลังใจเวลาท้อในขณะที่เข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูก

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณบุญส่ง รุ่งแจ้ง)