แสดงความชื่นชมหน่วยงานที่รายงานและจัดการความเสี่ยงดีเด่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565

          นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบประกาศนียบัตร และ Gift Voucher แสดงความชื่นชมหน่วยงานที่รายงานและจัดการความเสี่ยงดีเด่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 6 รางวัล ดังนี้
✨หน่วยงานที่รายงานความเสี่ยงดีเด่น
✅หน่วยงานทางคลินิก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หอผู้ป่วย NICU 2 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง และหอผู้ป่วย NICU 1
✅หน่วยงานสายสนับสนุน 3 หน่วยงาน ได้แก่ งานจ่ายกลาง งานเตรียมและจ่ายโลหิต และกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
✨หน่วยงานที่จัดการความเสี่ยงดีเด่น
✅หน่วยงานทางคลินิก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 งานห้องผ่าตัด และอายุรกรรมหญิง 3
✅หน่วยงานสายสนับสนุน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานจ่ายกลาง