แสดงความชื่นชมหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมในความสะอาดของหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือด และเจ้าหน้าที่

ที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยความสุภาพ ใจดี อ่อนโยน และเป็นกันเอง  

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณพิมพ์ผกา เรียนแจ้ง)