แสดงความชื่นชมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5

ประทับใจที่ให้ความรู้และการให้บริการเป็นอย่างดีมากในขณะนอนพักฟื้นหลังคลอดบุตร

(ตามการแจ้งชื่นชมของคุณธนพร อุทัยแพน)