แสดงความชื่นชม น.ส.นิภาภรณ์ มาซา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น มอบช่อดอกไม้ และ Gift Voucher

แสดงความชื่นชม น.ส.นิภาภรณ์ มาซา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ที่อาสานอนเฝ้าไข้ในช่วงเวรดึกจนถึงเช้า โดยไม่คิดค่าเฝ้าไข้แต่อย่างใด

จึงประทับใจเป็นอย่างมากในการเสียสละครั้งนี้

(ตามการแจ้งชื่นชมและขอบคุณของ นางสุภาพร ตันติพานิชธีระกุล

อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น)