โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ณ ชุมชนหนองเเวงเมืองเก่า 2

17 กุมภาพันธ์ 2564 คุณศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวง เปิดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ณ ชุมชนหนองเเวงเมืองเก่า 2 และเป็นวิทยากรบรรยาย เน้นย้ำ 14 กิจกรรมหลัก ให้ความรู้ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน รวมทั้งการทำงานที่ผ่านมา แนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนางาน ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการดูเเลสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนต่อไป