โครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2566 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2566  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

รูปแบบการจัดโครงการฯ เป็นการผสมผสานกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ การอภิปราย การแสดงออก การระดมสมอง เพื่อให้แพทย์ได้รับความรู้ประสบการณ์ แนวทางการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำทุกกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะความรู้เรื่อง Patient safety เรื่อง Fast track เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะได้นำความรู้และทักษะทางคลินิก การปฏิบัติงานเป็นทีม ความรับผิดชอบและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลขอนแก่น ไปเป็นต้นทุน สำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  ผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มงาน คณะทำงานเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรฯ และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 45 คน