“โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท”

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท”

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท ได้รับความรู้และทักษะที่มีความเฉพาะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากที่สุดในร่างกาย และเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย โดยเน้นการดูแลรักษาที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้ระบบประสาทมีการฟื้นตัว ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล