โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 7

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจต้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 7

โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้  เพื่อพัฒนาผู้บริหารในสายงานทางการพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและประเทศชาติที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผู้บริหารในสายงานการพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นเกี่ยวกับงานทางการบริหารการพยาบาลและสุขภาพ  รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย  รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันมีค่าจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  ไปใช้ในการบริหารทางการพยาบาลไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป