โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 6/63

 

7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 6 (Nurse Development : Towards New Era of Effective Management ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 7 กันยายน 2563 โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 65 คน จาก 30 โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง