โครงการพัฒนาคุณภาพ การบันทึกทางการพยาบาล โดยคณะกรรมการ MRA

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  นำโดย คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทางการพยาบาล เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเข้มแข็ง ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การบันทึกทางการพยาบาล โดยคณะกรรมการ MRA

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการทำ Medical  Record  Audit  ซึ่งการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศของความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น