“โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.)

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุจินต์  ผลากรกุล  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์การสาธารณสุข การบริหารจัดการและมาตรฐานโรงพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2565”   โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน   และได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ  นิลจันทร์  มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มภารกิจ พรส. ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลขอนแก่น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในกลุ่มภารกิจ พรส. และหน่วยงานที่เป็นผู้รับผลงาน

นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกลุ่มภารกิจ พรส.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนเพื่อนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต เป็นความพยายามขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวม มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความสำเร็จในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกำหนดขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเดินทางไปถึงวิสัยทัศน์ โดยถูกต้องตรงตามภารกิจ และสัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์ขององค์กรนั้นๆ