โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประจำปีการศึกษา 2565 ในโครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่งภายในงานได้มีพิธีปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประจำปี 2565 และปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมประจำปี 2564 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง (ADTEC) เป็นวิทยากรในหัวข้อ Maxillofacial Surgery เพื่อส่งเสริมให้ทันตแพทย์ประจำบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ฟื้นฟูวิชาการ สร้างแรงจูงใจในการศึกษา และการพัฒนางานด้าน Maxillofacial Surgery