โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Fallure) เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Fallure)  เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7  ณ  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล  แอนด์ คอนเวน โดยมี นายแพทย์สุทธิเทพ  ดวงศร  หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้  เพื่อพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพเครือข่ายคลินิกโรคภาวะหัวใจล้มเหลว ในเขตสุขภาพที่ 7  ให้บุคลากรมีความมั่นใจในการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกโรคภาวะหัวใจส้มเหลว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เพื่อลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำ และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน และความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป  ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2560-2565  ของกระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักโภชนาการ จากโรงพยาบาลระดับ A-Mb เขตสุขภาพที่ 7