โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีโรคร่วมเอชไอวี เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีโรคร่วมเอชไอวี เขตสุขภาพที่ 7  โดยมี  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิด  ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis:HD) ให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีโรคร่วมเอชไอวี  ของเขตสุขภาพที่ 7