โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เภสัชกร พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 7” ณ ห้องประชุมกรีนบอลรูม กรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ได้ตามมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จำนวน 215 คน