โครงการหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล จังหวัดขอนแก่น” ณ สนามฝึกขับ ไอดีไดร์เวอร์ จังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีมาตรฐานในการให้บริการในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงมาตรการการขับฉุกเฉินอย่างปลอดภัย ประกอบกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้กำหนดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความปลอดภัยสูงสุด ลดการเกิดอุบัติเหตุขณะออกปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล จังหวัดขอนแก่น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการขับขี่ การป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อให้มีเจตคติและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่ายกู้ชีพที่ขึ้นทะเบียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน วิทยากรจากสถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดรฟ์เวอร์ ขอนแก่น